ارگانایزر جاوا متال کد ۴۸

 

اندازه ١٦×٢٣سانتیمتر
یک روز در صفحه

۴۰,۰۰۰ تومان

درخواست نمونه

قیمت محصولات به ازای خرید بیش از ۲۵ عدد می باشد

(در صورت عدم انتخاب رنگ خاص، کالا به صورت رنگبندی ارسال خواهد شد)

پاک کردن انتخاب شما

برای راهنمایی در خرید با شماره ۰۲۱۷۷۵۰۳۷۵۰ تماس بگیرید

توضیحات محصول

ارگانایزر جاوا متال یــک راه ســاده بــرای رهایــی از اســترس، پیگیــری و دنبــال کــردن برنامه هــای روزانــه اســت. نگــه داشــتن تمــام یادداشــت ها در کنــار یــک روزشــمار، تلفــن همــراه و جایــی بــرای قــرار دادن کارت هــا ایــن ارگانایــزر را بــه ابــزار مهمــی در مدیریــت زمــان بــدل می کنــد. فضــای داخلــی ایــن ارگانایــزر پوشــیده بــا پارچــه جیــر، زیبایــی آن را تکمیــل مــی کنــد.

اطلاعات اضافی

رنگ ها

رنگ بندی ترکیبی, J008, J031, J06, J0S7, JQ07, Ju28