code-49
۰۴۹۰۵۸
۰۴۹۰۵۷
۰۴۹۰۶۱
۰۴۹۰۵۹
۰۴۹۰۹۹
۰۴۹۰۷۴

توضیحات محصول

ارگانایزر، بــه کارهــا اولویــت  داده و برایشــان برنامه ریــزی کنیــد. ارگانایــزر سرتوســا مــی توانــد تمــام ملزومــات برنامه ریــزی و ابزارهــای موردنیازتــان را در یــک مجموعــه مناســب گردهــم آورد. ایــن محصــول چرمــی بــا تنــوع رنگــی زیبایــی و کارایــی را در کنــار یکدیگــر مــی آورد.

اطلاعات اضافی

رنگ

Ci57, Ci58, Ci59, Ci61, Ci74, Cinero