code51
۰۵۱۸۲۰
۰۵۱۷۲۹
۰۵۱۷۲۵
۰۵۱۷۱۷
yek-rooze-5shanbe-jome-baham

توضیحات محصول

سالنامه آهو  دارای جلــد دو تکــه و جنــس چــرم فرانســوی اســت.این روزشــمار بــا قــرار دادن روزهــای مــاه در یــک نــوار باریــک پاییــن صفحــه امــکان ایــن را مــی دهــد کــه از مزایــای روزشــمار یــک روز در صفحــه اســتفاده کــرده و همیشــه روزهــای مــاه را پیــش رو داشــته باشــید.

اطلاعات اضافی

رنگ

F717, F725, F729, F820