code51
۰۵۱۸۲۰
۰۵۱۷۲۹
۰۵۱۷۲۵
۰۵۱۷۱۷
yek-rooze-5shanbe-jome-baham

سالنامه آهو کد ۵۱

ســالنامه آهــو دارای جلــد دو تکــه و جنــس چــرم فرانســوی اســت.
اندازه ١٦×٢٣ سانتیمتر

۱۹,۰۰۰ تومان

درخواست نمونه

Clear selection

برای راهنمایی در خرید با شماره ۰۲۱۷۷۵۰۶۲۸۷تماس بگیرید

توضیحات محصول

سالنامه آهو  دارای جلــد دو تکــه و جنــس چــرم فرانســوی اســت.این روزشــمار بــا قــرار دادن روزهــای مــاه در یــک نــوار باریــک پاییــن صفحــه امــکان ایــن را مــی دهــد کــه از مزایــای روزشــمار یــک روز در صفحــه اســتفاده کــرده و همیشــه روزهــای مــاه را پیــش رو داشــته باشــید.

اطلاعات اضافی

رنگ

F717, F725, F820

سایز

١٦×٢٣