سالنامه آهو کد ۵۱

اندازه ١٦×٢٣ سانتیمتر
یک روزه پنج شنبه جمعه باهم

۱۹,۰۰۰ تومان

درخواست نمونه

قیمت محصولات به ازای خرید بیش از ۲۵ عدد می باشد

(در صورت عدم انتخاب رنگ خاص، کالا به صورت رنگبندی ارسال خواهد شد)

پاک کردن انتخاب شما

برای راهنمایی در خرید با شماره ۰۲۱۷۷۵۰۳۷۵۰ تماس بگیرید

توضیحات محصول

سالنامه آهو  دارای جلــد دو تکــه و جنــس چــرم فرانســوی اســت.این روزشــمار بــا قــرار دادن روزهــای مــاه در یــک نــوار باریــک پاییــن صفحــه امــکان ایــن را مــی دهــد کــه از مزایــای روزشــمار یــک روز در صفحــه اســتفاده کــرده و همیشــه روزهــای مــاه را پیــش رو داشــته باشــید.

اطلاعات اضافی

رنگ ها

رنگ بندی ترکیبی, F717, F725, F820