سالنامه ایتالیایی متالیک کد ۲۹

 

اندازه ٢١×١٣/٥ سانتیمتر
یک هفته در صفحه

۲۱,۵۰۰ تومان

درخواست نمونه

قیمت محصولات به ازای خرید بیش از ۲۵ عدد می باشد

(در صورت عدم انتخاب رنگ خاص، کالا به صورت رنگبندی ارسال خواهد شد)

پاک کردن انتخاب شما

برای راهنمایی در خرید با شماره ۰۲۱۷۷۵۰۳۷۵۰ تماس بگیرید

توضیحات محصول

جلــد ســخت ایــن ســالنامه، بــا صحافــی سوییســی و رنــگ نقــره ای متالیــک، ترکیبــی مــدرن، صنعتــی و هم زمــان چشــم نــواز را تشــکیل می دهــد. جلــد ویــژه و صحافــی منحصــر بــه فــرد ایــن ســالنامه آن را بــه گزینــه ای مناســب بــرای کســانی کــه نگاهــی خــاص و مــدرن دارنــد تبدیــل کــرده اســت.

اطلاعات اضافی

رنگ ها

رنگ بندی ترکیبی, tl99-black, tl99-grey