سالنامه باروک کد ۱۲

اندازه ۱۶× ۲۳سانتیمتر
یک روزه پنج شنبه جمعه باهم

۲۱,۵۰۰ تومان

درخواست نمونه

قیمت محصولات به ازای خرید بیش از ۲۵ عدد می باشد

(در صورت عدم انتخاب رنگ خاص، کالا به صورت رنگبندی ارسال خواهد شد)

پاک کردن انتخاب شما

برای راهنمایی در خرید با شماره ۰۲۱۷۷۵۰۳۷۵۰ تماس بگیرید

توضیحات محصول

افــرادی کــه بــه محصــولات چرمــی علاقمنــد هســتند معمــولا حــال و هوایــی کــه چــرم پــس از گــذر زمــان بــه خــود مــی گیــرد را مــی پســندند. پتینــه، هنــری اســت کــه توســط آن ســطوح قدیمی تــر دیــده مــی  شــوند. ســالنامه وزیــری بــاروک آراســته بــه هنــر پتینــه اســت. نشــان داغکــوب روی جلــد پتینــه کاری شــده، برشــی از گذشــته را بــه ارمغــان مــی آورد.

اطلاعات اضافی

رنگ ها

رنگ بندی ترکیبی, KQ07, KS75, KU28, KU66