سالنامه بامبو کد ۴۲

اندازه ۱۳/۵×۲۱سانتیمتر
یک هفته در صفحه

۲۱,۵۰۰ تومان

درخواست نمونه

قیمت محصولات به ازای خرید بیش از ۲۵ عدد می باشد

(در صورت عدم انتخاب رنگ خاص، کالا به صورت رنگبندی ارسال خواهد شد)

پاک کردن انتخاب شما

برای راهنمایی در خرید با شماره ۰۲۱۷۷۵۰۳۷۵۰ تماس بگیرید

توضیحات محصول

نظــم، دقــت و اســتحکام ســه اصلــی اســت کــه ســالنامه بامبــو بــر پایــه آن طراحــی شــده اســت. جلــد ســخت ایــن ســالنامه زیبایــی و اســتحکام را در کنــار هــم قــرار داده اســت. بــرای کســانی کــه بــه کیفیــت و دوام یــک ســالنامه بــه انــدازه زمــان و برنامه ریــزی اهمیــت می دهنــد ایــن روزشــمار یــک هفتــه در یــک روز را گزینــه مناســبی خواهنــد یافــت.

اطلاعات اضافی

رنگ ها

رنگ بندی ترکیبی, BA44, BA48, BA59, BA64, BA68