سالنامه تبلتی پارچه ای ˝۱۰ کد ۴۵

اندازه ١٦×٢٣ سانتیمتر
یک هفته در دو صفحه

۲۶,۰۰۰ تومان

درخواست نمونه

قیمت محصولات به ازای خرید بیش از ۲۵ عدد می باشد

(در صورت عدم انتخاب رنگ خاص، کالا به صورت رنگبندی ارسال خواهد شد)

پاک کردن انتخاب شما

برای راهنمایی در خرید با شماره ۰۲۱۷۷۵۰۳۷۵۰ تماس بگیرید

توضیحات محصول

سالنامه تبلتی پارچه ای بــا جلــد پارچــه ای رنگــی و بافــت زیبــا طــراوت و تنــوع را بــه کار و روال روزمــره زندگــی شــما مــی آورد. صحافــی خلاقانــه ایــن ســالنامه اســتفاده از آن را ســاده تر می کنــد و قابلیــت ۳۶۰ درجــه بــاز شــدن بــه آن مــی دهــد. انــدازه ویــژه ایــن ســالنامه مناســب بــرای افــرادی اســت کــه بــه صفحــه بزرگتــری بــرای نوشــتن نیــاز دارند.

اطلاعات اضافی

رنگ ها

رنگ بندی ترکیبی, D102, D103, D104, D105, D106, D113, D123, D191