Code68
۰۶۸۰۹۹
inside 68

سالنامه تکنومتال کد ۶۸

۲۰,۰۰۰ تومان

پوشــش این سالنامه از چــرم مرغــوب ایتالیایــی اســت و روبانــی از جنــس جلــد بــه عنــوان نشــان، صفحــات موردنیازتــان را نشــانه گذاری می کنــد.

توضیحات محصول

سالنامه تکنومتال در ابعادی ویــژه و منحصــر بــه فــرد می باشد. فــرم آن بــه علــت نزدیکــی بــه انــدازه خشــتی(مربع) بیانگــر هماهنگــی و تــوازن اســت و کوچکتــر بــودن آن نســبت بــه ســالنامه های وزیــری جابه جایــی آن را آســان تــر کــرده. پوشــش آن از چــرم مرغــوب ایتالیایــی اســت و روبانــی از جنــس جلــد بــه عنــوان نشــان، صفحــات موردنیازتــان را نشــانه گذاری می کنــد.