code-28
۰۲۸۲۰۹
۰۲۸۲۱۱
۰۲۸۲۵۹
۲daysperpage

سالنامه تیماژ آنتیک کد ۲۸

جلــد ایــن ســالنامه از دو تکــه چــرم ایتالیایــی ســاخته شــده اســت. صحافــی فنــری مرغــوب آن، ورق زدن و اســتفاده از ســالنامه را تســهیل می کنــد.

۱۵,۰۰۰ تومان

درخواست نمونه

Clear selection

برای راهنمایی در خرید با شماره ۰۲۱۷۷۵۰۶۲۸۷تماس بگیرید

توضیحات محصول

جلــد ایــن ســالنامه از دو تکــه چــرم ایتالیایــی ســاخته شــده اســت. صحافــی فنــری مرغــوب آن، ورق زدن و اســتفاده از ســالنامه را تســهیل می کنــد.ابتــدای ایــن کتــاب، صفحــه ای بــرای یادداشــت رویدادهــا و مناســبت های شــخصی در نظــر گرفتــه شــده. صفحــه یادداشــتی کــه در انتهــای هرمــاه قــرار دارد مناســب بــرای کســانی اســت کــه بــا برنامه ریــزی ماهیانــه زمانشــان را بــه بهتریــن نحــو مدیریــت می کننــد. ایــن ســالنامه دارای روزشــمار دو روز در یــک صفحــه اســت.

اطلاعات اضافی

رنگ

C209, C211, C259