سالنامه تیماژ آنتیک کد ۲۸

اندازه ١٦×٢٣ سانتیمتر

دو روز در صفحه

۱۶,۵۰۰ تومان

درخواست نمونه

قیمت محصولات به ازای خرید بیش از ۲۵ عدد می باشد

(در صورت عدم انتخاب رنگ خاص، کالا به صورت رنگبندی ارسال خواهد شد)

پاک کردن انتخاب شما

برای راهنمایی در خرید با شماره ۰۲۱۷۷۵۰۳۷۵۰ تماس بگیرید

توضیحات محصول

جلــد ایــن ســالنامه از دو تکــه چــرم ایتالیایــی ســاخته شــده اســت. صحافــی فنــری مرغــوب آن، ورق زدن و اســتفاده از ســالنامه را تســهیل می کنــد.ابتــدای ایــن کتــاب، صفحــه ای بــرای یادداشــت رویدادهــا و مناســبت های شــخصی در نظــر گرفتــه شــده. صفحــه یادداشــتی کــه در انتهــای هرمــاه قــرار دارد مناســب بــرای کســانی اســت کــه بــا برنامه ریــزی ماهیانــه زمانشــان را بــه بهتریــن نحــو مدیریــت می کننــد. ایــن ســالنامه دارای روزشــمار دو روز در یــک صفحــه اســت.

اطلاعات اضافی

رنگ ها

رنگ بندی ترکیبی, C209, C211, C259