سالنامه تیماژ کد ۱۴

اندازه ١٦×٢٣ سانتیمتر

دو روز در صفحه

۱۴,۰۰۰ تومان

درخواست نمونه

قیمت محصولات به ازای خرید بیش از ۲۵ عدد می باشد

(در صورت عدم انتخاب رنگ خاص، کالا به صورت رنگبندی ارسال خواهد شد)

پاک کردن انتخاب شما

برای راهنمایی در خرید با شماره ۰۲۱۷۷۵۰۳۷۵۰ تماس بگیرید

توضیحات محصول

چــرم زیبــای ایتالیایــی کــه بــا دقــت بــر جلــد ایــن ســالنامه نشســته در کنــار صحافــی فنــری و امــکان داغکــوب دقیــق و مــدرن، مجموعــه ای فراتــر از اســتاندارد را بــرای دوســت داران طرح هــای مینیمــال فراهــم می کنــد. ایــن ســالنامه بــا کاغــذ کــرم و صفحه آرایــی دو روز در صفحــه، فضــای کافــی بــرای نوشــتن اطلاعاتــی چــون برنامه هــای روزانــه و گــزارش کار را دارد.

اطلاعات اضافی

رنگ ها

رنگ بندی ترکیبی, C209, C211, C259