Scene—18
۰۱۴۲۰۹
۰۱۴۲۱۱
۰۱۴۲۵۹
۰۱۴-inside

سالنامه تیماژ کد ۱۴

ایــن ســالنامه بــا کاغــذ کــرم و صفحه آرایــی دو روز در صفحــه، فضــای کافــی بــرای نوشــتن اطلاعاتــی چــون برنامه هــای روزانــه و گــزارش کار را دارد.

۱۳,۰۰۰ تومان

درخواست نمونه

Clear selection

برای راهنمایی در خرید با شماره ۰۲۱۷۷۵۰۶۲۸۷تماس بگیرید

توضیحات محصول

چــرم زیبــای ایتالیایــی کــه بــا دقــت بــر جلــد ایــن ســالنامه نشســته در کنــار صحافــی فنــری و امــکان داغکــوب دقیــق و مــدرن، مجموعــه ای فراتــر از اســتاندارد را بــرای دوســت داران طرح هــای مینیمــال فراهــم می کنــد. ایــن ســالنامه بــا کاغــذ کــرم و صفحه آرایــی دو روز در صفحــه، فضــای کافــی بــرای نوشــتن اطلاعاتــی چــون برنامه هــای روزانــه و گــزارش کار را دارد.

اطلاعات اضافی

رنگ

C209, C211, C259