سالنامه جیبی رادا کد ۲۱

اندازه ٨ × ١٤/٧ سانتیمتر

یک هفته در دو صفحه

۱۱,۰۰۰ تومان

درخواست نمونه

قیمت محصولات به ازای خرید بیش از ۲۵ عدد می باشد

(در صورت عدم انتخاب رنگ خاص، کالا به صورت رنگبندی ارسال خواهد شد)

پاک کردن انتخاب شما

برای راهنمایی در خرید با شماره ۰۲۱۷۷۵۰۳۷۵۰ تماس بگیرید

توضیحات محصول

روزشــمار یــک هفتــه در دو صفحــه رادا بــا فضــای کافــی بــرای نوشــتن قرارهــای ملاقات، لیســت کارهــا و یــا تولــد عزیــزان همــراه بســیار نزدیکــی بــرای مخاطــب اســت . ایــن ســالنامه جیبــی چرمــی بــا جعبــه نفیــس اش یــادآوری مــی کنــد کــه در هــر انــدازه و طراحــی شــما لایــق زیبایــی هســتید.

اطلاعات اضافی

رنگ ها

رنگ بندی ترکیبی, C209, C211, C259, gray