Rada-code-21
۰۲۱۲۰۹
۰۲۱۲۱۱
۰۲۱۲۵۹
Pocket size fanar

سالنامه جیبی رادا کد ۲۱

۹,۰۰۰ تومان

ایــن ســالنامه جیبــی چرمــی بــا جعبــه نفیــس اش یــادآوری مــی کنــد کــه در هــر انــدازه و طراحــی شــما لایــق زیبایــی هســتید.

Clear selection

توضیحات محصول

روزشــمار یــک هفتــه در دو صفحــه رادا بــا فضــای کافــی بــرای نوشــتن قرارهــای ملاقات، لیســت کارهــا و یــا تولــد عزیــزان همــراه بســیار نزدیکــی بــرای مخاطــب اســت . ایــن ســالنامه جیبــی چرمــی بــا جعبــه نفیــس اش یــادآوری مــی کنــد کــه در هــر انــدازه و طراحــی شــما لایــق زیبایــی هســتید.

اطلاعات اضافی

رنگ

C209, C211, C259