Code68
۰۶۸۰۹۹
inside 68

سالنامه تکنومتال کد ۶۸

پوشــش این سالنامه از چــرم مرغــوب ایتالیایــی اســت و روبانــی از جنــس جلــد بــه عنــوان نشــان، صفحــات موردنیازتــان را نشــانه گذاری می کنــد.

۲۰,۰۰۰ تومان

درخواست نمونه

برای راهنمایی در خرید با شماره ۰۲۱۷۷۵۰۶۲۸۷تماس بگیرید

توضیحات محصول

سالنامه تکنومتال در ابعادی ویــژه و منحصــر بــه فــرد می باشد. فــرم آن بــه علــت نزدیکــی بــه انــدازه خشــتی(مربع) بیانگــر هماهنگــی و تــوازن اســت و کوچکتــر بــودن آن نســبت بــه ســالنامه های وزیــری جابه جایــی آن را آســان تــر کــرده. پوشــش آن از چــرم مرغــوب ایتالیایــی اســت و روبانــی از جنــس جلــد بــه عنــوان نشــان، صفحــات موردنیازتــان را نشــانه گذاری می کنــد.